Klinické štúdie uvedené nižšie obsahujú vytiahnuté alebo kompletné texty z týchto štúdií väčšinou úvod a záver a sú preložené do slovenského jazyka voľným prekladom. Na konci slovenského prekladu sa nachádza pdf súbor na pozretie s kompletnou verziou v angličtine. 

Multifaktorový mechanizmus SCENAR terapie – analgézia (úľava od bolesti)


Úvodné zhrnutie:

Komplexný účinok SCENAR-terapie sa prejavuje v núdzových situáciách, keď sa liečia rôzne stavy spojené s akútnou bolesťou. Výsledok monoterapie bolestí: preukázaný analgetický účinok pri úrazoch (n=20, 60 %); analgézia na pozadí normalizovanej funkcie orgánového systému pri stenokardii (n=26, 66 %) a hypertenzných krízach (n=153, 88-91 % pri cefalgii a kardialgii).

Problematika ochrany pacientov pred bolesťami má obrovský humanistický význam. Bolesť je signálom nebezpečenstva, príznakom mnohých chorôb, hlavným dôvodom, prečo pacienti trpia a základný patofyziologický faktor rozvoja šoku.

Závery:

 1. SCENAR-terapia (samokontrolovaný, energetický, neuroadaptívny regulátor) je účinná, bezpečná a multifaktorová nefarmaceutická metóda analgézie pri liečbe rôznych stavov sprevádzaných akútnou bolesťou v núdzových prípadoch.
 2. Pri procese analgézie pomocou SCENARu u pacientov s malou a strednou traumou (n=20) je zaznamenaný nezávislý analgetický efekt (60 %), ktorý sa vyvíja na pozadí ustálených parametrov krvného tlaku a znižuje symptómy sprevádzajúce traumy.
 3. Analgézia algických atakov pri ischemickej chorobe a stenokardii v ustálenom stave (n=26) pomocou SCENARu spôsobuje dostatočne nezávislý analgetický účinok (66 %), ktorý nezávisí od parametrov celkového tlaku.
 4. Eliminácia neurovegetatívnej formy hypertenzných kríz (n=153) pomocou SCENARu bez ohľadu na predbežnú medikamentóznu liečbu vedie k postupnému spoľahlivému znižovaniu frekvencie srdcových kontrakcií a zníženiu parametrov krvného tlaku do 2. minúty po zákroku; do 30. minúty sa pozoruje zreteľná analgézia cefalgie a kardialgie (88-91 %).

Analýza zmien periférnej krvi po liečbe SCENARom

 

 Autori: Boris Kulizhskiy, O.V.Minaev

Názov článku: Analýza zmien periférnej krvi po liečbe SCENARom

Analýza zmien periférnej krvi po liečbe SCENARom

Analýza bola uskutočnená počas vplyvu liečby SCENARom v zmenách periférnej krvi. Na analýzu bola použitá mikroskopia v tmavom poli a mikroskopia s fázovým kontrastom natívnej periférnej krvi.

Analýza sa uskutočnila podľa nasledujúceho vzoru:

 • Počiatočný odber krvi s mikroskopom a foto-video záznamom;
 • SCENAR-liečba na mieste vpichu na odber krvi a na symetrický bod (distálne falangy prstenníkov). Na ošetrenie bol použitý SCENAR-2-NT (verzia 01), nastavenia boli nasledovné: F=90 Hz, Intens=3, Medzera = 10 počas 5 minút;
 • Odber krvi (z oboch prstov), po ktorom nasleduje mikroskopia a foto-video záznam ihneď po ošetrení SCENARom;
 • Odber krvi (z oboch prstenníkov), po ktorom nasleduje mikroskopia a foto-video záznam 60 minút po ošetrení SCENARom.

Testovaných bolo 58 ľudí: 32 žien vo veku 24-42 rokov (priemerný vek 27,6), 26 mužov vo veku 25-45 rokov (priemerný vek 29). Všetky testované subjekty boli definované ako takmer zdravé. V priebehu analýzy sa zistilo, že okamžitá odpoveď na liečbu SCENARom sa vyvíjala takto:

 1. Krv sa zrážala rýchlejšie (prvé fibrínové vlákna sa zviditeľnia za 30 sek-1 min);
 2. Amplitúda améboidných pohybov leukocytov sa zvýšila;
 3. Viditeľné kryštály kyseliny močovej boli oveľa menšie ako pred liečbou SCENARom.

Dlhodobé výsledky liečby SCENARom boli nasledovné:

 1. Významné zlepšenie agregácie erytrocytov (dĺžka „menovitých stĺpcov“ sa výrazne znížila a počet voľne plávajúcich erytrocytov sa zvýšil);
 2. Pomer počtu erytrocytov ku kvapalnej časti plazmy sa menil nasledovne: tekutá časť plazmy sa zvýšila, zlepšila sa jej tekutosť;
 3. Výraznejšie améboidné pohyby erytrocytov;
 4. Fagocytárna aktivita leukocytov sa výrazne zvýšila;
 5. Počet echinocitov výrazne klesol (takmer na polovicu).

Okamžité zmeny boli viditeľné v periférnej krvi po liečbe SCENARom lokálnymi stresovými reakciami tkaniva zameranými na jeho ochranu pred lokálnym poškodením. Krv sa zároveň zrážala oveľa rýchlejšie a aktivita krvných teliesok sa zvýšila. Dlhodobé zmeny boli zabezpečené lokálnymi aj všeobecnými autonómnymi reakciami. Mali by sme zdôrazniť, že tieto významné, všeobecné telesné zmeny boli vyvolané SCENAR ošetrením malých plôch (zón) za krátky čas. Mali by sme tiež venovať pozornosť tomu, aký účinok má liečba SCENARom na acidobázickú rovnováhu krvi. Toto je zrejmé z poklesu počtu echinocitov, ktoré sú špecifickými markermi acidózy krvi.

Efekty:

 1. SCENAR-liečba výrazne urýchľuje zrážanie krvi;
 2. SCENAR-liečba zlepšuje prietokové vlastnosti krvi;
 3. SCENAR priaznivo ovplyvňuje centrálne mechanizmy periférnej hemodynamickej regulácie;
 4. SCENAR priaznivo ovplyvňuje mechanizmy regulácie acidobázickej rovnováhy krvi.

Záver:

SCENAR je výkonný nešpecifický regulátor procesov podporujúcich vnútornú rovnováhu organizmu a ako monoterapia postačuje k rýchlej a výraznej zmene hemodynamiky, reológie a tkanivových reakcií.

Aktivácia antimikrobiálnej endogénnej (vnútornej) ochrany hospitalizovaných pacientov s pyogénnou (hnisavou) chirurgickou patológiou

 

Cieľ práce: skúmať aktivitu „respiračnej explózie“ neutrofilov ako indikátora endogénnej antimikrobiálnej ochrany u pacientov s hnisavým zápalom pri liečbe SCENARom.

Bez ohľadu na existujúce metódy liečby pyogénnej chirurgickej patológie, frekvencia nepriaznivých výsledkov chirurgických zákrokov nemá tendenciu klesať.

Voľba tejto metódy je podmienená skutočnosťou, že SCENAR (samokontrolovaný, energetický, neuroadaptívny regulátor) má vplyv na komplikovaný, viacúrovňový a viaczložkový systém neurofyziologických, neurochemických a imunologických mechanizmov a prispieva k produktívnej aktivácii regulačných, ochranných a informačných látok v orgánoch a tkanivách.

Podstatou systému „pacient-prístroj“ je vplyv na adaptačné procesy organizmu a ich harmonizáciu.

V procese liečby SCENARom sa aktivujú neutrofily, ako aj oxydáza plazmalemy, ktoré spúšťajú sériu metabolických reakcií charakterizovaných ako „respiračná explózia“. Tento výraz ukazuje rýchlu zmenu metabolizmu neutrofilov s aktiváciou bunkovej myeloperoxydázy. Myeloperoxydáza katalyzuje proces premeny peroxidu vodíka na chlórnan, ktorý ničí steny bakteriálnych buniek a tým ničí baktérie.

Materiál a metódy: SCENAR-terapia pozostávala z 5 sedení. Terapia bola aplikovaná u pooperačných pacientov s hnisavými komplikáciami, nakoľko všeobecná konvenčná terapia bola neefektívna. Každý zákrok bol sprevádzaný aktiváciou biologicky aktívnych bodov lokalizovaných v oblasti dlaní a chodidiel, 10 minút pre každú oblasť, so spracovaním projekcie pečene. Vyšetrenia boli realizované v skupine 21 osôb: 11 mužov a 10 žien vo veku 18 až 87 rokov. U väčšiny pacientov boli evidované pyozápalové ochorenia orgánov brušnej dutiny – 13 pacientov; 8 pacientov s poranenými infekciami; závažné komplikácie (sepsa) boli zaznamenané u 2 pacientov. Porovnávacia charakteristika bola vykonaná pred a po SCENAR-terapii. Všetci pacienti mali príznaky intoxikácie – febrilnú teplotu, bolesť hlavy, atónia, slabosť, výrazný bolestivý syndróm.

Výsledky výskumu: Po prvom výkone bol u väčšiny pacientov (13 osôb) zaznamenaný pokles teploty, ako aj zlepšenie celkového somatického stavu; normalizáciu teplotnej krivky registrujeme u 20 pacientov po 3. terapii. Analýza hodnôt krvného obrazu tiež ukázala výraznú pozitívnu dynamiku, ktorá koreluje s hodnotami teplotnej krivky a túto skutočnosť dokazuje pokles leukocytózy a ESR u 13 pacientov po 1. terapii; u 4 pacientov bola registrovaná protireakcia – aktivácia bakteriálneho procesu; paraklinické údaje boli bez dynamiky u 4 pacientov, čo možno súvisí s tým, že klinické výskumy boli vykonávané s pacientmi, ktorí boli v rôznych fázach aktivity zápalového procesu.

Okrem toho je v procese SCENAR-terapie zaznamenaná zmena funkčnej metabolickej aktivity neutrofilov, ktorá sa prejavuje zvýšením aktivity meyoloperoxidázy u 18 pacientov, čo svedčí o zvýšení baktericídnej aktivity neutrofilov. Zmenu hodnôt bunkovej chemickej luminiscencie (zvýšenie) sme zaznamenali aj u 17 pacientov.

Závery:

 1. Vysoká klinická účinnosť SCENAR terapie bola zistená u pacientov s pyogénnou chirurgickou patológiou na pozadí neefektívnosti všeobecnej konvenčnej terapie; bol zaznamenaný aj pozitívny efekt pri znižovaní bolestivého syndrómu a symptómov intoxikácie.
 2. Normalizácia paraklinických hodnôt (WBC diferenciál, ESR) postupuje v kratších obdobiach.
 3. Počas procesu SCENAR-terapie sa dynamika aktivity myeloperoxidázy mení (zvyšuje), čo svedčí o zvýšení baktericídnej funkcie neutrofilov.
 4. Získané údaje o zvýšení bunkovej chemickej luminiscencie svedčia o spustení metabolických reakcií známych ako „respiračná explózia“, ktorá vedie k bunkovej aktivácii a fagocytárnej migrácii do zápalových tkanív.

Účinky SCENAR terapie na krvný tlak a stav oxidačno-antioxidačného systému krvnej plazmy u pacientov s kompresnými poraneniami, ktoré komplikuje akútne zlyhanie obličiek

 

Úvodné zhrnutie:

Predmetom štúdie bol účinok SCENAR terapie na klinický priebeh akútneho zlyhania obličiek, peroxidácie lipidov a parametre arteriálneho tlaku u pacientov s kompresným poranením. Bolo dokázané, že liečba SCENAR kombinovaná so sublingválnym príjmom 2,5 mg izradipínu dvakrát denne je najúčinnejšou metódou na úpravu arteriálneho tlaku u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek. Použitie SCENAR terapie eliminuje vplyv zvýšenej hladiny nitrosohemoglobínových frakcií na pozadí isradipínu a prakticky zmierňuje oxidačný stres v krvnej plazme pacienta.

Materiály a metódy:

Pacienti, ktorí mali arteriálnu hypertenziu v anurickom štádiu ARF spôsobenú kompresným poranením boli rozdelení do 3 skupín. Pacientom v kontrolnej skupine (n=46) bola podávaná štandardná intenzívna ARF terapia s použitím mimotelových metód. V testovacej skupine I (n=41) viacnásobná liečba okrem štandardnej liečby zahŕňala navyše izradipín 2,5 mg dvakrát denne sublingválne. A v testovacej skupine II (n=25) dostávali pacienti okrem štandardnej liečby a isradipínu aj terapiu SCENAR každý deň. V SCENAR terapii bolo zahrnutých 8-10 sedení a skončili sa, keď sa obnovila diuréza. Vzhľadom na úlohy a ciele boli z vyšetrovania vylúčení pacienti nad 60 rokov.

Zistenia:

 1. Liečba SCENAR v kombinácii s isradipínom (2,5 mg dvakrát denne) podávaným sublingválne je najúčinnejšou metódou na úpravu krvného tlaku u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek po kompresnom poranení.
 2. Izradipín spôsobuje zvýšenie hladiny nitrosohemoglobínových frakcií, najmä NOHb (418 nm); bez ohľadu na nepriame príznaky zvýšenej hladiny oxidu dusíka, ktorý je prooxidantom, nedošlo k aktivovanej peroxidácii lipidov. Zároveň sa nezistilo ani žiadne výrazné antioxidačné zlepšenie.
 3. Zaradenie SCENAR do liečby poskytuje vyrovnanie účinku zvyšujúcej sa hladiny nitrosohemoglobínových frakcií spôsobených izradipínom a praktické zníženie javov oxidačného stresu v krvnej plazme.